Ókeypis útbering, keypir tú fyri yvir 500kr á nethandlinum

Flugger

37346

Silikatgrundari, 10 L

Stk.
Farveløs silikat grunder til mineralske underlag. Færdigbehandles med Facade Silikat.
Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade. Går i forbindelse med underlaget og anvendes inden behandling med Flügger Facade Silikat.
  • Mineralske underlag
  • Forbedrer vedhæftning
  • Kun til Silika

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P262) Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
(P280) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
(P301P330P331) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
(P303P361P353) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
(P305P351P338) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 12 Timer

Overflade

Beton

Puds

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Mineralske underlag
  • Forbedrer vedhæftning
  • Kun til Silikat

Search