Ókeypis útbering, keypir tú fyri yvir 500kr á nethandlinum

Polifylla

251008080

Polifylla husrep

Mongd
Stk.

Polyfilla husrep udendørs på 2,5 kg

Polyfilla husrep udendørs anvendes til reparation af store og små huller, afskallet mur og til pudsning af store flader. Den kan bruges til huller på op til 10 cm uden at synke. Den kan også bruges til at reparere hjørner og til tætning af sprækker og rørgennemføringer, og den anvendes, som navnet antyder, udendørs. 

Det er en cementbaseret pulver-spartelmasse, der blandes op med vand. Den hæfter godt på sten, puds og stuk, træ, beton, gipsplader og polystyren. Den er vandfast og vejrbestandig, og den kan overmales, når den er tør.

Polyfilla husrep udendørs er grå og indeholder 2,5 kg.

 

 Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Farlig

Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Forårsager hudirritation (H315). Kan forårsage irritation af luftvejene H335). 

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Bær beskyttelseshandsker. Bær øjen- eller ansigtsbeskyttelse (P280). Undgå indånding af støv (P261).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes (P304 + P340). VED KONTAKT MED ØJNENE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge (P305 + P310). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Opbevares under lås (P405). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).


Specifikationer

Indhold 2,5 kg
Farve Grå
Mærke Polyfilla
Anvendelse Udendørs

Search